Faik Bey Cad. Zafer Kuyumcusu Üstü Kat:6 KARS

Telefon No: +90 474 212 25 96

Fax No: +90 474 212 25 96

E-mail: karsegitimsen@gmail.com  bilgi@egitimsenkars.org